Followers

Wednesday, October 31, 2007

Solat Cara Rasulullah (Siri 3)

Menghadap Kiblat Dalam Solat
Oleh
Mohd Sukki Othman (Ustaz Shauqi)

Sebelum membincangkan cara-cara yang diajar oleh nabi saw ketika mendirikan solat yang bermula daripada takbir sehingga salam, seeloknya kita membahaskan beberapa perkara yang berkaitan dengan syarat wajib solat itu sendiri. Antara perkara yang perlu diberi perhatian dalam bab ini ialah menghadap ke arah kiblat ketika menunaikan solat. Ia merupakan sesuatu yang wajib, dan solat tidak sah tanpanya. Landasan utama dalam persoalan menghadap kiblat ketika mendirikan solat ialah firman Allah SWT yang bermaksud: ‘Dan dari mana saja kamu keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya (QS 2:150).
Al-Masjid al-Haram dalam ayat di atas memberi maksud ka’bah iaitu menghadap ke arah kaabah ketika menunaikan solat. Diriwayatkan daripada Ibn ‘Abbas r.a, bahawa dia berkata, “Ketika Nabi Muhammad saw memasuki Baitullah (Ka’bah), Baginda berdoa pada semua sisinya, tetapi tidak melakukan solat hingga keluar darinya. Setelah keluar, baginda melakukan rukuk dua kali (solat dua rakaat) di hadapan ka’bah. Lalu baginda bersabda, ‘Inilah Kiblat.’ Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a bahawa Nabi Muhammad saw bersabda, “Hadaplah ke kiblat dan bertakbirlah.”
Menghadap kiblat merupakan syarat sah solat kecuali dalam dua keadaan, iaitu ketika keadaan sangat tidak aman dan ketika melakukan solat sunat dalam perjalanan. Dalil yang membolehkan tidak menghadap kiblat ketika mendirikan solat adalah firman Allah SWT yang bermaksud: Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka solatlah sambil berjalan atau berkenderaan (QS 2:239)
Mengenai penafsiran ayat ini, ‘Abdullah bin ‘Umar r.a mengatakan, “Jika ada rasa takut yang lebih besar daripada itu, hendaklah mereka melakukan solat sambil berjalan dan berdiri atau sambil berkenderaan, sama ada menghadap kiblat atau tidak.” Ia juga turut diperkatakan oleh Imam Malik dalam al-Muwatha’.
Keharusan untuk tidak menghadap kiblat ketika menunaikan solat sunat adalah berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina ‘Abdullah bin ‘Umar r.a yang mengatakan, “Rasulullah saw bertasbih (melakukan solat sunat) di atas tunggangannya sambil menghadap ke arah mana saja baginda menghadap dan baginda pun melakukan solat witir di atas tunggangannya itu. Baginda hanya tidak melakukan solat fardu di atasnya.”
Diriwayatkan juga daripada Sayyidina Jabir bin ‘Abdullah r.a, ia mengatakan, “Rasulullah saw melakukan solat di atas tunggangannya ke mana saja tunggangannya itu menghadap. Jika baginda saw akan mendirikan solat fardu, baginda akan turun dan menghadap kiblat.”
Al-Hafizh Ibn Hajar al-‘Asqalani – dalam al-Fath al-Bari (I:503) mengatakan, “Hadis tersebut menunjukkan tidak boleh membelakangi kiblat dalam mendirikan solat fardu – dengan ijmak, tetapi seseorang diberi rukhsah jika ia dalam keadaan sangat takut.”
Setiap muslim wajib memahami cara-cara untuk mengetahui arah kiblat. Perkara ini sebagaimana diperintahkan Allah SWT kepada Rasulullah saw bahawa setiap orang yang mendirikan solat hendaklah menghadap kiblat. Allah SWT berfirman yang bermaksud:...dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (petunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk (QS 16:16).
Termasuk alat petunjuk jalan ialah kompas. Alat ini digunakan oleh manusia moden untuk mengetahui arah kiblat. Setiap muslim diwajibkan mengetahui dalil-dalil atau cara-cara mengetahui arah kiblat, sama ada dengan memerhati terbit dan terbenamnya matahari, melalui penggunaan kompas atau dengan memerhati bayang-bayang ‘kayu’ pada siang hari. Seseorang harus mengetahui arah perjalanan yang sedang dilaluinya, demikian pula arah kiblatnya. Begitulah sebaiknya dilakukan insan Muslim yang memerhatikan kepentingan agamanya, sebagaimana yang dilakukan para sahabat Rasulullah saw .
Imam an-Nawawi mengatakan, “Jika seseorang Muslim tidak mahu belajar lalu bertaklid (mengikuti yang lain) maka tidak sah solatnya, kerana ia telah meninggalkan tugasnya dalam istiqbal (upaya untuk menghadap kiblat). Akan tetapi, jika ia tidak mengetahui arah kiblat kerana ia tidak termasuk orang yang mampu mengetahui kerana bukan ahlinya, atau ia tidak mendapatkan seseorang (guru) tempat belajar masalah itu, sedangkan waktu solat telah sedikit, atau mungkin ia buta, maka yang difardukan kepada orang seperti itu adalah taklid (mengikuti tanpa mengetahui dalilnya).”
Taklid yang dimaksudkan adalah mengikuti perkataan atau pendapat orang lain yang disandarkan pada ijtihad. Akan tetapi jika orang yang diharuskan bertaklid itu tidak mendapatkan orang yang ditaklidnya, maka mereka hendaklah melaksanakan solat – untuk menghormati waktu ibadat – dalam keadaan seadanya. Kemudian ia hendaklah mengulanginya lagi kerana perbuatan itu termasuk uzur yang jarang terjadi. Hal ini perlu dilakukan setiap Muslim kerana menghadap kiblat merupakan syarat sah solat. Syariat tidak menggugurkan kewajipan menghadap kiblat kecuali dalam keadaan sangat tidak aman atau ketika melakukan solat sunat dalam perjalanan.
Perlu diketahui, jika seseorang baru memasuki satu daerah, ia tidak boleh terus mendirikan solat sebelum mengetahui arah kiblat yang tepat. Ia harus berusaha mengetahui perkara itu, contohnya dengan cara bertanya penduduk setempat atau mencari masjid di daerah tersebut. Jika ia melakukan solat tanpa mengetahui terlebih dahulu arah kiblatnya, kemudian ada orang lain yang memberitahu arah kiblat yang sebenar, maka ia harus mengulangi solatnya kerana solatnya tidak sempurna.


Mendirikan Solat Di Dalam Kenderaan
Sayyidina ‘Abdullah bin ‘Umar r.a meriwayatkan, “Rasulullah saw ditanya tentang solat di atas perahu (as-safinah). Baginda saw menjawab, ‘Lakukanlah solat sambil berdiri, kecuali jika takut tenggelam.’ Anas bin Sirin berkata, “Aku pernah pergi bersama Anas bin Malik. Ketika kami sampai di Dajlah, tibalah waktu solat Zohor. Ia mengimami kami sambil duduk di atas permaidani di dalam perahu. Ketika itu perahu sedang bergerak laju membawa kami.”
Imam an-Nawawi berkata, “Jika seseorang itu melaksanakan solat fardu di atas perahu, ia tidak boleh meninggalkan kewajipan berdiri jika ia berkemampuan untuk berdiri sebagaimana ketika ia berada di daratan. Akan tetapi, jika ia uzur (ada halangan) seperti pening kepala dan sebagainya, maka boleh melakukan solat fardu sambil duduk kerana ia dianggap lemah. Jika angin bertiup dengan kencang sampai mengubah arah perahu, sehingga wajahnya tidak menghadap kiblat, maka ia hendaklah kembali menghadap kiblat sambil tetap dalam solatnya – iaitu menyempurnakannya dan tidak perlu mengulanginya lagi. Perkara itu berbeza dengan seseorang yang sedang mendirikan solat di darat. Jika ia mengubah dengan sengaja wajah atau dadanya dari arah kiblat secara paksa, maka batallah solatnya.”
Dalam keterangan di atas, jelaslah hukum solat di atas perahu. Solat di dalam pesawat dan kapal terbang dianggap sama dengan bersolat di dalam perahu. Jika seseorang di dalam kapal terbang boleh berdiri dalam melakukan solat dan menghadap kiblat seperti yang yang dilakukan di daratan atau di dalam perahu, maka ia wajib melakukan yang sedemikian itu. Akan tetapi, jika perkara itu tidak membolehkan, maka solat boleh dilakukan mengikut kemampuannya.
Solat sunat pula boleh dilakukan di dalam apa jua kenderaan dalam keadaan duduk, dengan melakukan rukuk dan sujud dengan sesuatu gerakan (isyarat). Sujud dibuat lebih rendah daripada rukuknya.
Timbul persoalan tentang solat menghormati waktu, apakah ia wujud? Solat menghormati waktu sebenarnya telah dibincangkan oleh para ulama’ silam dan tidak sepatutnya ditolak mentah-mentah oleh ilmuwan pada zaman sekarang. Sebenarnya ia merujuk kepada solat yang dilakukan bagi menghormati waktu yang akan luput sedangkan pada waktu itu terdapat sesuatu yang menghalang daripadanya sahnya solat seperti ketiadaan wuduk.
Contohnya ialah seseorang yang sedang berada dalam waktu Asar tetapi tidak dapat menunaikan solat Asar dengan sempurna kerana tidak dapat berwuduk atau bertayammum untuk memenuhi syarat wajib solat. Justeru, dia dikehendaki menunaikan solat Asar tersebut dalam keadaan tidak berwuduk ‘sebagai menghormati Asar’ yang akan luput. Ini kerana waktu yang luput tidak dapat dikembalikan lagi. Setelah itu, dia hendaklah mengqada solat Asarnya pada waktu yang lain apabila sudah dapat memenuhi syarat berwuduk atau bertayammum. (Sila rujuk kitab Mughni al-Muhtaj oleh al-Khatib Syarbaini untuk keterangan lanjut).
Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan tentang solat bagi menghormati waktu. Antara dalil tersebut ialah seperti berikut:
‘A’isyah r.a mengatakan bahawa ia pernah meminjam kalung daripada Asma’, lalu kalung itu hilang. Rasulullah saw mengutus seseorang untuk mencarinya dan kebetulan ia mendapatkannya. Ketika datang waktu solat dan mereka tidak menemui air, maka mereka pun melakukan solat. Lalu mereka memberitahu perbuatannya itu kepada Rasulullah saw. Maka Allah SWT menurunkan ayat mengenai bolehnya tayamum. Demikian diriwayatkan al-Bukhari dan yang lainnya.
Dalam peristiwa yang lain, sahabat-sahabat Rasulullah saw pernah melakukan solat tanpa wuduk dan tanpa tayamum kerana mereka melakukan solat untuk menghormati waktu ibadat. Akan tetapi, sewajarnya diingat bahawa solat tanpa bersuci tidak sah, oleh itu mereka wajib mengulanginya atau menggantikannya. Perkara ini diisyaratkan oleh Rasulullah saw selepas sabdanya, “Allah tidak menerima solat tanpa bersuci”(Hadis Riwayat Muslim ).
Diriwayatkan bahawa Rasulullah saw pernah melihat seseorang melakukan solat, sedangkan pada tumitnya ada sedikit yang tidak terkena siraman air wuduk. Nabi Muhammad saw memerintahkannya untuk mengulangi wuduk dan solatnya (Hadis Riwayat. Imam Ahmad dan Abu Dawud). Nabi Muhammad saw menyuruh orang tersebut untuk mengulangi solatnya kerana solat tersebut dilakukan tanpa bersuci dan tidak sah.

No comments:

Post a Comment