Followers

Wednesday, November 14, 2007

Apakah Wujud Khilaf Di Antara Sufiyyah dan Salafiyyah?

Oleh
Mohd Sukki Othman(Ustaz Shauqi)

Istilah Salafiyyah (aliran salafi) bermaksud mengikut apa-apa yang didatangkan oleh Rasulullah SAW, serta memahami al-Quran dan al-Sunnah bertepatan dengan yang difahami oleh para Sahabat dan Tabi’in dengan tanpa sebarang takwil. Manakala istilah Sufiyyah (aliran sufi) pula merujuk kepada zuhud dan mujahadah diri.

Sehubungan dengan itu, daripada pengertian dan maksud kedua-dua istilah tersebut, didapati tidak terdapat sebarang khilaf dan percanggahan di antara Sufiyyah dan Salafiyyah. Ini kerana Salafiyyah merujuk kepada fahaman dan amalan yang sahih, begitu juga Sufiyyah yang juga merujuk kepada amalan-amalan kerohanian yang sahih berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah.

Apabila ditinjau pada zaman permulaan Islam, didapati bahawa ramai para Sahabat dan Tabi’in merupakan golongan Salafi dan Sufi sekaligus, iaitu mereka mengikut sunnah dan pada masa yang sama mereka mempraktikkan zuhud dalam kehidupan, walaupun istilah Sufi dan Salafi belum pun wujud pada ketika itu.

Oleh itu, didapati bahawa nama-nama seperti Sa’id Bin Musayyib, Sa’id Bin Jubayr, Ibrahim al-Nakhaei, Abdullah Bin Mubarak, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafe’i, Imam Ahmad Bin Hanbal, Ishak Bin Rahawayh, al-Awza’ei dan ramai lagi tokoh-tokoh salaf merupakan juga golongan Sufi. Begitu juga boleh dianggap tokoh-tokoh terkemudian daripada itu juga termasuk dalam golongan sufi seperti Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Ibnu Kathir dan lain-lain lagi.

Dalam pada itu, tokoh-tokoh sufi seperti Ibrahim Bin Adham, al-Junayd al-Baghdadi, al-Fudhail Bin ‘Iyad, Ma’ruf al-Karkhi, Abdul Qadir al-Jaylani dan ramai lagi juga boleh dianggap sebagai golongan yang sealiran dengan salafi.

Hujah yang melayakkan tokoh-tokoh ulama’ salaf dikenali dengan golongan sufi ialah kerana kezuhudan dan kewarakan mereka yang sememangnya bertepatan dengan apa yang difokuskan oleh golongan sufi. Sesiapa jua yang membaca dan meneliti riwayat hidup para sahabat dan tabi’in serta para ulama’ selepas mereka akan dapat melihat dengan jelas tentang perwatakan mereka yang selari dengan apa yang ditekankan oleh golongan sufi ini.

Manakala hujah yang menyatakan bahawa tokoh-tokoh sufi juga dianggap sebagai pendokong aliran salafi adalah seperti yang berikut:

1- al-Qusyairi berkata: ‘ketahuilah bahawa sheikh-sheikh golongan ini (tokoh sufi) membina kaedah mereka di atas usul yang sahih di dalam tauhid, serta memelihara aqidah mereka daripada perkara-perkara bid’ah. Mereka berpegang dengan dengan aliran salaf serta ahli sunnah dalam persoalan tauhid yang bebas daripada menyerupakan Allah dengan makhluk…’ (Rujuk al-Risalah al-Qusyairiah, halaman 3-4).

2- Syeikh al-Islam Ibnu Taimiah telah memindahkan kata-kata Ma’mar Bin Ahmad al-Asbahani (tokoh sufi) dalam kitabnya Majmu’ah al-Rasa’il al-Kubra yang mana kata Ma’mar: ‘Aku suka berpesan kepada sahabat-sahabatku dengan wasiat daripada al-sunnah serta pengajaran daripada hikmah dan aku menghimpunkan pegangan golongan hadis, ma’rifah, tasawwuf…. sesungguhnya Allah bersemayam di atas ‘arasy tanpa diketahui keadaannya, serta tanpa tasybih dan tanpa takwil…’.

3- Ibnu Taimiah juga telah menyatakan dalam bukunya Majmu’ah al-Rasa’il wa al-Masa’il suatu jawapan ulama’ salaf terhadap persoalan kalam Allah dengan katanya: ‘dan inilah pandangan salaf iaitu al-Quran kalam Allah bukannya makhluk…. dan jawapan ini merupakan jawapan daripada tokoh-tokoh ahli hadis, tasawwuf, feqah dan beberapa kumpulan daripada ahli al-Kalam dan para pemimipin mereka’. (Sila rujuk Majmu’ah al-Rasa’il wa al-Masa’il oleh Ibnu Taimiah, 3/150).

4- Al-Sya’rani dalam Tobaqat al-Kubra menyatakan bahawa tasawwuf merupakan ilmu yang terbit di dalam hati para wali apabila mereka mempraktikkan al-Quran dan al-Sunnah.

5- Kata Sariy al-Saqati: ‘Tasawwuf ialah kata nama untuk tiga perkara iaitu cahaya makrifahnya tidak menghilangkan cahaya kwarakannya, tidak berbicara tentang ilmu batin yang disanggah oleh al-Quran dan al-Sunnah, kekaramatannya tidak mendorong ia melanggar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah’. (Sila rujuk kitab Mabadi’ al-Tasawwuf al-Islamiy oleh Syeikh Abdul Hafiz Faraghli Ali Al-Qarni).


Daripada beberapa hujah yang telah dikemukakan di atas, didapati bahawa tidak terdapat sebarang percanggahan di antara aliran sufi dan aliran salafi. Namun, apabila seseorang itu tidak memahami dengan jelas berdasarkan ilmu yang mantap terhadap kedua-dua aliran ini berdasarkan sumber yang sahih, maka timbullah percanggahan dan perselisihan yang tidak sepatutnya berlaku.

Apatah lagi apabila terdapat golongan yang syirik kepada Allah, lalu mendakwa mereka membawa ajaran tasawwuf menyebabkan kejernihan tasawwuf dicemari. Bak kata pepatah, ‘kerana nila setitik, rosak susu sebelanga’. Apa yang lebih malang berlaku apabila pihak yang melihat unsur syirik berlaku pada ajaran sesat yang mendakwa sebagai tasawwuf itu terus menyalahkan tasawwuf secara keseluruhannya, sedangkan beliau sendiri tidak tahu dan tidak pernah terlibat dalam aktiviti ajaran tasawwuf yang sebenar yang berlandaskan al-Quran dan al-Sunnah!.

Begitu juga berlaku pada aliran salafi. Apabila wujudnya golongan kurang berilmu yang mendakwa bahawa mereka pendokong ajaran salafi sedangkan mereka ini tidak mendalami ajaran Islam serta tidak mempunyai asas yang kukuh dalam pembelajaran agama. Lalu mereka bersikap kasar, fanatik, asyik membid’ahkan amalan-amalan yang dilakukan dalam masyarakat tanpa mengetahui unsur khilaf yang berlaku, dan tidak menggambarkan langsung pendokong ajaran Islam yang suci murni. Lalu ada golongan yang kurang faham telah menolak aliran salafi secara keseluruhannya tanpa membezakan di antara ajaran salafi yang benar dan yang palsu.

Percanggahan yang berlaku dapat diatasi sekiranya kedua-dua belah pihak berlapang dada dan menjadikan matlamat mencari keredhaan Allah sebagai agenda yang utama untuk mencari penyelesaian. Akan tetapi sekiranya nafsu menjadi landasan, maka akan berterusanlah perpecahan berlaku dalam kalangan masyarakat Islam!

No comments:

Post a Comment